امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
آزمایش آنالیز اسپرم

 

به منظور كسب نتايج صحيح در آزمايش ، اين دستورالعمل را دقيقاً رعايت نماييد.نمونه حمع آوري شده به روش غير استاندارد مي تواند منجر به خطا در آزمايش شما شده ويا باعث درخواست آزمايشهاي بيشتر و غير ضروري گردد.

 

 نكات مهم راجع به جمع آوري نمونه :

 

بيمار بايد نمونه مايع مني خود را پس از سه روز خودداري جنسي و بطور مصنوعي جمع آوري نمايد.

زمان بيش از سه روز خودداري ، معمولاً منجر به افزايش حجم مايع مني و درنتيجه كاهش حركت آتها خواهد شد ( درچنين مواردي ميتوان نمونه دوم مني را دو ساعت بعد از نمونه گيري اول جمع آوري نمود)

مثانه بايد قبل از خروج مني تخليه گردد.  

براي تهيه نمونه مني ، آزمايشگاه ظرف پلاستيكي استريل دردار در اختيار شما قرار خواهد داد.

نمونه نبايد توسط كاندوم تهيه شود زيرا كاندوم حاوي پودر كشنده اسپرم است.

نمونه مني بايد يكساعت پس از جمع آوري به آزمايشگاه تحويل داده شود و در خلال انتقال به آزمايشگاه گرم نگهداري شود (ظرف حاوي نمونه را در دست يا جيب حمل نموده تا درجه حرارت آن كاهش بارزي نداشته باشد) چنانچه سير برگشت يا پس رفت مني مورد شك باشد يك نمونه ادرار پس از خروج مني ممكن است در اين زمان جمع آوري گردد.

•  توجه : روش نمونه گيري به روش مصنوعي ترجيح داده ميشود ، بدست آوردن نمونه به روشي غير از روش مصنوعي كامل نيست و بدرستي نمي توان آن را تجزيه و آزمايش نمود.