امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
مدیریت درمان در موارد آلودگی هپاتیت ب

اصول مدیریت درمان در موارد آلودگی هپاتیت B ,C چنانچه تجویز ایمونوگلوبین B ضرورت داشته باشد بایدهرچه سریع تر تزریق شود زمان مطلوب تا 24 ساعت اول پس از برخورد است اگر بیش از هفت روز از زمان آلودگی گذشته باشد در مورد میزان تاثیر ایمونوگلوبین توافق نظر وجود ندارد. درخصوص آلودگی با HCV درخصوص آلودگی با HCV توصیه به انجام آزمایشHCV گردیده است فرد آلوده شده را باید از نظر anti –HCV و ALT درهنگام آلودگی و4تا6 ماه پس از آن مورد بررسی قرار داد و ارزیابی HCV RNA در صورت تمایل به بررسی سریع تر حدود چهار تا شش هفته پس از برخورد توصیه میشود. در خصوص آلودگی با HIV در خصوص آلودگی با HIV در موارد برخورد فرد در معرض خطر با نمونه آلوده به HIV هدف آرمانی این است که در فاصله زمانی کمتر از 1 ساعت به عنوان اقدامات پایه از نظر HIV آزمایش شود واقدامات پیشگیرانه مرحله به مرحله اجرا گردد در هنگام کار با گزیلول باید کارکنان مجهز به محافظ چشمی ودستکش مناسب باشند. آزمایشگاه باید دارای جعبه کمک های اولیه باشد.