امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
فهرست آزمایشات قابل انجام

 بسمه تعالی

  

 

فهرست و شرایط آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

فهرست آزمايشات قابل انجام در بخش تشخيص مولكولي آزمايشگاه رفرانس(مركزي)
 
 
 
فایل شماره 1 فهرست آزمایشات دانلود
 
    
  

فهرست آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه به تفکیک بخش ها 

    

فایل شماره 1

فهرست آزمایشات

دانلود