امروز : پنج شنبه ، 29 اردیبهشت 1401        ساعت :
بهمن سال 1398

بسمه تعالی

آزمایشگاه مرکزی

   

 

 تضمین کیفیت در آزمایشات بیوشیمی بالینی 

 تاریخ : 1398/11/28

  

 01  جناب آقای دکتر رضوانی EQAS2 New دانلود
02 جناب آقای دکتر ویسی Sigma Metric دانلود 
03 جناب آقای دکتر رحیمی Diabet And Central Lab دانلود
04 سرکار خانم اکبری کنترل کیفی ابزار پایه دانلود

 

  

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید